یا رب الحسین به حق حسین علیه السلام ما را ببخش از اینکه...

31. از اینکه غیبت دوستم را کردند و من از ته قلب خوشحال شدم. 

32. از اینکه در نظرم شک نکردم و فکر کردم هر چه می گویم صحیح است. 

33. از اینکه پولی بخشیدم دلم خواست از من تشکر کنند. 

34. از اینکه به سرقراری که باید میرفتم دیر رفتم یا اصلا نرفتم. 

35. از اینکه خلاف وعده ای که داده بودم عمل کردم یا زیر قولم زدم.  

ادامه دارد...