گرگ درنده ای به نام رژیم صهیونیستی در غزه در حال فاجعه آفرینی است و بشریت باید در مقابل جنایات این رژیم خونخوارِ کافر عکس العمل نشان دهد.

کسی گمان نکند اگر موشک های غزه نبود، رژیم صهیونیستی کوتاه می آمد، چرا که در کرانه ی باختری موشک یا تفنگ وجود ندارد و تنها سلاح مردم، سنگ است، اما این رژیم مردم آن جا را نیز کشتار و تحقیر می کند.