شرمنده ام حسین ...

۲۱- از اینکه حق والدینم را ادا نکردم .

۲۲- از اینکه شکمم سیر بود و یاد گرسنگان نبودم.

۲۳- از اینکه زبانم گفت بفرمایید ولی دلم گفت نفرمایید.

۲۴- از اینکه حرف حق برایم شنیدنش مشکل بود و من از اینکه نشان دادم کاره ای هستم. خدا کند که پست و مقام پستتان نکند.

۲۵- از اینکه برخود چیزی را پسندیدم و بر بنده ات نپسندیدم.

ادامه دارد...